Midweek

Dames: Anneke Everts, Jannet Kamps, Melanie v/d Kooij, Janet Kroesen, Lianne Kikkert en Jacqueline Smit.

Heren: Robert Hummel, Jan Lunenborg, Remon Bruins en Edward Mannes.