Midweek

Seizoen 2020-2021:

Dames: Jannet Kamps, Janet Kroesen, Lianne Kikkert en Jacqueline Smit.

Heren: Robert Hummel, Menno Koetsier, Remon Bruins en Edward Mannes.