Beleidsplan 2015-2019 van de Christelijke Korfbalvereniging HHV,
Herziening / update van beleidsplan 2006-2010
Versie 2015: DEFINITIEF

Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan 2015-2019 van de Christelijke Korfbalvereniging HHV (Hollandscheveld
Houdt Vol). Dit is een herziening van het plan zoals dat in 2006 is gemaakt. Het beleidsplan is geactualiseerd, de doelstellingen zijn aangepast en goedgekeurd na de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 22 juni 2015. In dit beleidsplan zijn de beschrijvingen van de missie, de visie, de strategie en de doelstellingen van de Korfbalvereniging HHV voor de komende vier jaren verwoord.
De afgelopen jaren heeft het bestuur op basis van het beleidsplan 2006-2010 zich gericht op het gebied van het versterken van de organisatie door het instellen van een Onderhoudscommissie, Kantinecommissie, Technische Commissie, Scheidsrechterscommissie, de PR-functionaliteiten en het continu verbeteren en verfraaien van de accommodatie en het bewaken van de financiële gezondheid. Het betroffen hier activiteiten voor de kortere termijn, die overigens wel lange termijn effecten beogen.
Wat vinden we de komende jaren belangrijk en wat willen wij op langere termijn met onze club? We kunnen ons hierbij de volgende vragen stellen: ‘Wat willen we bereiken?’, Waarom willen we dit bereiken?’ en ‘Hoe willen we dit bereiken?’.
Om genoemde vragen te beantwoorden willen we eerst op de volgende niveaus van de korfbalvereniging HHV kijken.
Het hoogste niveau is ‘de missie’ van CKV HHV. Wat willen we eigenlijk? Dit is officieel vastgelegd in de statuten van de vereniging.
Het tweede niveau is ‘de visie’. Het is de invulling van de missie. Wat vinden we belangrijk voor de komende jaren? Ook komt hier de vraag aan de orde: ‘Waarom willen we dit bereiken?’.
Het derde niveau is ‘de strategie’. Hoe denken wij de missie van CKV HHV te kunnen bereiken? Iets graag willen bereiken is leuk, maar het moet wel haalbaar zijn.
Het vierde niveau zijn ‘de doelstellingen’ van CKV HHV. Hoe kunnen we nu concreet aanwijzen wat we eigenlijk willen? Deze doelstellingen zijn belangrijk om te meten of we inderdaad hebben bereikt wat we wilden.

De missie
De missie van CKV HHV is vastgelegd in de statuten van de vereniging en is vrij eenvoudig: ‘De vereniging stelt zich ten doel: Het beoefenen van de korfbalsport in al zijn vormen in een veilige omgeving en waar nodig het op andere wijze bijdragen aan ontspanning van de leden’. Een andere vorm dan korfbal is bijvoorbeeld de Fittersclub die eens per week een route loopt en eens per maand een activiteit houdt.
Wanneer je hierover na denkt en omzet naar dagelijks taalgebruik betekent dit dat we bij CKV HHV het volgende willen: ‘gewoon lekker korfballen’. Ieder lid moet op zijn/haar eigen wijze ‘gewoon lekker kunnen korfballen’. Dit betekent zowel prestatiegericht als recreatief, maar ook gevorderden en beginners moeten op hun eigen wijze kunnen korfballen. ‘Gewoon lekker korfballen’ moet wel plaatsvinden binnen de grenzen van een vereniging, want iedereen moet namelijk gewoon lekker kunnen korfballen. Verenigingsbelang gaat dan ook voor het eigen belang.

De visie
De visie is de invulling van de missie. Wat vinden we belangrijk voor de komende jaren? Ook de vraag
‘Waarom willen we dit bereiken?’ komt hier aan de orde.
Het is van groot belang dat iedereen binnen de vereniging weet wat de visie is van korfbalvereniging
HHV. Om vooruit te blijven gaan moeten alle neuzen dezelfde kant opstaan.
Door een duidelijke visie weten (nieuwe) leden ook of Korfbalvereniging HHV kan voldoen aan
hun verwachtingen.
CKV HHV wil een korfbalvereniging zijn waar:
- Sprake is van een goede organisatie.
- Aan elk (nieuw) lid een team kan worden aangeboden waarin hij/zij ‘gewoon lekker kan korfballen’.
- De jeugd leert omgaan met anderen (jongens/meisjes).
- Iedereen met goed spelmateriaal en op een prima accommodatie ‘gewoon lekker kan korfballen’.
- Van leden en ouders van (jeugd) leden de inzet als vrijwilliger wordt verwacht.
- Iedereen sociale contacten kan opdoen.
- Leden met tevredenheid komen en over praten.
- Een balans is tussen inkomsten en uitgaven.
- In Hollandscheveld en omstreken bekend staan als een enthousiaste en positieve vereniging.
Dit is de allesomvattende visie van CKV HHV. Het bestuur zal ook handelen om deze visie tot uitvoering te brengen. Hieronder een toelichting op bovengenoemde punten van onze visie: Waarom willen we deze visie bereiken?
CKV HHV wil een korfbalvereniging zijn waar sprake is van een goede organisatie.
Een goede organisatie is het fundament om uitvoering te geven aan de missie van CKV HHV. Vele werkzaamheden die bij CKV HHV moeten worden verricht, zullen zonder meer gebeuren. Het is echter wel van belang dat de taken goed worden verdeeld, en bovendien dat we van elkaar weten ‘wie wat doet’ en ‘wie’ voor een bepaalde taak verantwoordelijk is.
CKV HHV wil een korfbalvereniging zijn waar aan elk (nieuw) lid een team kan worden aangeboden waarin hij/zij ‘gewoon lekker kan korfballen’.
Wij willen ervoor zorgen dat elk (nieuw) lid wedstrijden kan spelen en kan trainen in een team, waarin hij/zij zich op zijn gemak voelt qua spelniveau. Voor jeugdleden is het van belang dat zij spelen met teamgenoten van hun eigen leeftijd.
Uitgangspunten voor alle teams zijn:
-Geen onderscheid dame/heer.
-Teambelang gaat voor eigenbelang.
-Sportiviteit gaat voor winnen.
-Winnen gaat voor verliezen.
CKV HHV wil een korfbalvereniging zijn waar de jeugd leert omgaan met anderen
(jongens/meisjes).
Korfbal is een unieke sport. Het is de enige teamsport waar jongens en meisjes (mannen en vrouwen) in een team spelen. Wij denken dat dit van groot belang is voor de ontwikkeling van kinderen. We zien deze ‘gezinssport’ als een kans ten opzichte van overige sporten. Wij willen ouders van (nieuwe) leden hier ook op attenderen.
CKV HHV wil een korfbalvereniging zijn waar iedereen met goed spelmateriaal en op een prima accommodatie ‘gewoon lekker kan korfballen.’
Het is een vereiste om met het juiste spelmateriaal te korfballen in een prettige en nette omgeving. Het is dan ook van belang dat goed spelmateriaal aanwezig is en dat de accommodatie in prima staat moet verkeren.
CKV HHV wil een korfbalvereniging zijn waar van leden en ouders van (jeugd) leden de inzet als vrijwilliger wordt verwacht.
Wij vinden het van groot belang dat er zoveel mogelijk leden en ouders van leden meehelpen om de vereniging draaiende te houden. Hoe meer mensen zich inzetten voor CKV HHV, hoe groter de kans dat wij slagen in onze missie. Van ouders van jeugdleden wordt verwacht, dat ze autorijden voor het team van hun kinderen, maar ook meedraaien bij klusjes als het schoonmaken van de accommodatie en onderhoud van het terrein. CKV HHV wil een korfbalvereniging zijn waar iedereen sociale contacten kan op doen.
Wij denken dat het van groot belang is dat mensen sociale contacten houden in deze tijd waar individualisering optreedt. Wij zien het als een kans om leden sociale contacten te laten behouden d.m.v. activiteiten naast het korfbal te organiseren door een enthousiast kader.
CKV HHV wil een korfbalvereniging zijn waar leden met tevredenheid komen en over praten. Je wordt lid van een vereniging voor ontspanning en voor afleiding van de dagelijkse werkzaamheden. Dit plezier moet blijven gedurende het lidmaatschap. Deze tevredenheid van de leden over hun eigen vereniging moet door henzelf worden uitgedragen naar buiten toe. Door een duidelijke visie kan elk lid tevreden zijn. Aan de verwachtingen van een lid kan op deze wijze worden voldaan.
CKV HHV wil een korfbalvereniging zijn waar een balans is tussen inkomsten en uitgaven.
CKV HHV moet een financieel gezonde vereniging zijn en blijven in de toekomst. Bij de ontplooiing van nieuwe initiatieven zal hiervoor eerst een financiële dekking moeten zijn.
CKV HHV wil een korfbalvereniging zijn die in Hollandscheveld en omstreken bekend staat als een enthousiaste en positieve vereniging
Wij vinden het belangrijk dat CKV HHV als positief en enthousiast bekend staat. Wij denken dat deze uitstraling nieuwe leden, donateurs en sponsors aantrekt. Tevens zal het de andere kernpunten uit de visie ten goede komen.
De strategie
Voor de uitvoering van de missie en visie moeten we gebruik maken van de organisatiestructuur van CKV HHV. De organisatiestructuur geeft namelijk weer hoe de werkzaamheden die moeten worden verricht,in taken en functies zijn ondergebracht.
CKV HHV wordt bestuurd door een bestuur, die onderdelen van haar taken laat uitvoeren door een
Jeugdcommissie, een Ledenwerfcommissie, een Sponsorcommissie, een Kantinecommissie, een Onderhoudscommissie, een Technische Commissie, een Scheidsrechterscommissie en de PR-functionaliteit.
Het bestuur (als eindverantwoordelijk) en de commissies zijn verantwoordelijk voor het bereiken van delen van de beschreven visie. Zij moeten elkaar daarbij aanvullen en ondersteunen: “De ene kan niet zonder de andere”.

Bestuur
De verantwoordelijkheid is dat:
A. Er sprake is van een goede organisatie.
B. Aan elk (nieuw) lid een team kan worden aangeboden waarin hij/zij ‘gewoon lekker kan korfballen’.
C. Iedereen sociale contacten kan opdoen.
D. Er een balans is tussen inkomsten en uitgaven.
E. Iedereen met goed spelmateriaal en op een prima accommodatie ‘gewoon lekker kan korfballen’.
F. Van leden en ouders van (jeugd) leden de inzet als vrijwilliger wordt verwacht.
G. Leden en niet-leden met tevredenheid komen en over praten.
Dit wordt getracht te worden bereikt door:
- Uitvoering geven aan de organisatiestructuur en aan dit beleidsplan.
- Komen tot een jaarplanning c.q. draaiboek.
- Elk team heeft een trainer.
- Elk team is compleet.
- Elk team traint en speelt wedstrijden.
- Elk lid is op de hoogte van de selectieprocedure.
- Organiseren van ontspanningsactiviteiten voor leden.
- Opleiden van scheidsrechters/jeugdwedstrijdleiders.
- Kosten binnen de opgestelde sluitende begroting houden.
- Opbrengsten in lijn laten lopen met de opgestelde begroting.
- Meerdere (nieuwe) inkomstenbronnen aanboren.
- De accommodatie up to date te houden.
- Spelmateriaal en kleding in orde.
- Vrijwilligersbeleid opzetten.
- Stimulering van leden.
- Expliciete aandacht voor vrijwilligers.
- Alle bovenstaande zaken voor elkaar te hebben en te houden.
- Normen en waarden uitdragen en stimuleren.
- Een goede relatie met de pers, gemeente, sponsoren en externen onderhouden.

Jeugdcommissie
De (deel-)verantwoordelijkheid is dat:
1. De jeugd leert omgaan met anderen (jongens/meisjes).
2. Men sociale contacten kan opdoen.
3.Leden met tevredenheid komen en over praten.
Dit wordt getracht te worden bereikt door:
- Organiseren van ontspanningsactiviteiten voor jeugdleden, waar onder één gezamenlijk met ouders.


Sponsorcommissie
De (deel-)verantwoordelijkheid is:
1. In Hollandscheveld en omstreken bekend staan als een enthousiaste en positieve vereniging.
2. Extra inkomsten genereren voor de verenigingskas, zodat er balans is tussen inkomsten enuitgaven.
Dit wordt getracht te worden bereikt door:
- Het vervaardigen van promotiemateriaal.
- Sponsors benaderen en informeren over de mogelijkheden binnen HHV.
- Acties organiseren binnen de vereniging.

Ledenwerfcommissie
De (deel-)verantwoordelijkheid is:
1. Aanwas van nieuwe (jeugd-)leden.
Dit wordt getracht te worden bereikt door:
- Kennismakingsdagen / gymlessen organiseren op scholen en promotiemateriaal maken.
- In samenwerking met de andere commissies het organiseren van het jaarlijkse Stratenkorfbaltoernooi.

Onderhoudscommissie
De (deel-)verantwoordelijkheid is:
1. De accommodatie (gebouwen) in goede staat houden.
2. De velden en begroeiing in goede staat houden m.b.v. vrijwilligers.
3. Het materieel in kaart brengen en voorstellen doen aan de penningmeester voor vervangingsinvesteringen.
Dit wordt getracht te worden bereikt door:
- Een doordachte jaarplanning en effectieve communicatie.

Kantinecommissie
De (deel-)verantwoordelijkheid is:
1. Het indelen van barpersoneel en schoonmakers.
2. Het inkopen van goederen die in de kantine verkocht worden.
Dit wordt getracht te worden bereikt door:
- Een efficiënte manier van plannen en een duidelijke communicatie.

Technische Commissie
De (deel-)verantwoordelijkheid is:
1. Het bestuur adviseren over het korfbaltechnische beleid.
2. Evenwicht brengen en fungeren als ‘smeerolie’ tussen jeugdteams en senioren.
3. Klankbord zijn voor trainers en coaches.
4. Opleiden en begeleiden van trainers en begeleiden van spelers.
Dit wordt getracht te worden bereikt door:
- Een pro-actieve houding omtrent het ‘product’ korfbal gekoppeld aan een duidelijke visie en open communicatie.

Scheidsrechterscommissie
De (deel-)verantwoordelijkheid is:
1. Aanspreekpunt voor alle scheidsrechters/beoordelaars en bewaker van het beleid van alle scheidsrechter-gerelateerde zaken.
Dit wordt getracht te worden bereikt door:
- Periodiek bijeen te komen om te spreken over verschillende zaken als opleidingen, Masterplan Arbitrage (Bondsbeleid), aanwijsbeleid en overige zaken die spelen.

Public Relations (PR-functionaliteit)
De verantwoordelijkheid voor de PR is verdeeld over een aantal functionarissen/stations. Gezamenlijk zorgen zij voor het opstellen, verzamelen en uitgeven van nieuwsberichten. Hierbij geldt dat de verantwoordelijkheid voor het aanleveren van nieuwswaardige producten bij alle leden ligt, m.a.w. de PR-afdeling van HHV weet niet automatisch of er nieuws is. Alle leden van HHV werken zo mee aan de PR van hun eigen club.
A) PR-functionarissen
De (deel-)verantwoordelijkheid is:
1. In Hollandscheveld en omstreken bekend staan als een enthousiaste en positieve vereniging waar leden en niet-leden met tevredenheid komen en er over praten.
Dit wordt getracht te worden bereikt door:
- Het opstellen, verzamelen en redigeren van nieuwsberichten om deze vervolgens te verspreiden via de lokale media.
- Enerzijds zijn er de normale persberichten en anderzijds zijn er fora als Twitter en Facebook voor de kortere nieuwsflitsen en foto’s.
B) Redactie ‘de Schutter’ en weekinfo
De (deel-)verantwoordelijkheid is:
1. In Hollandscheveld en omstreken bekend staan als een enthousiaste en positieve vereniging waar leden en niet-leden met tevredenheid komen en er over praten.
Dit wordt getracht te worden bereikt door:
- Het verenigingsblad ‘de Schutter’ eens per maand uit brengen en weekinformatie uit te geven.
C) De webmaster(s)
De (deel-)verantwoordelijkheid is:
1. In Hollandscheveld en omstreken bekend staan als een enthousiaste en positieve vereniging waar leden en niet-leden met tevredenheid komen en er over praten.
Dit wordt getracht te worden bereikt door:
- Het in stand houden en beheren van de website van de vereniging.

De doelstellingen
Nu visie en strategie gedetailleerd zijn weergegeven willen wij in 2015 en 2016 de volgende doelstellingen halen:
1) Zes seniorenteams, bestaande uit:
- Twee teams wedstrijdkorfbal (HHV 1 en 2), waarbij we enerzijds weer naar de 2de klasse willen en anderzijds een stabiele factor in deze klasse kunnen zijn.
- Drie teams breedtekorfbal, waarvan twee teams midweekverband.
- Een team recreatief gericht, dit is in toernooiverband het recreantenteam.
2) Negen jeugdteams:
- Één team per leeftijdsklasse van pupillen E, aspiranten B en A-junioren. Bij de A-jeugd willen we een vaste waarde zijn in het wedstrijdkorfbal (2de klasse) om ook de aanvulling voor de senioren op een constant niveau te kunnen houden.
- Twee teams per leeftijdsklasse van F, pupillen C en aspiranten D.
3) Opleiden van gemiddeld 3 jeugdtrainers per jaar.
4) Jeugdopleidingsplan (als bijlage van het Technisch Beleidsplan) naleven met het doel dat een lange termijn visie wordt uitgezet voor de jeugdteams en deze teams de aandacht krijgen die ze verdienen.
*Zie voor de punten 1 t/m 4 ook de koppeling met het bijgevoegde Technisch Beleidsplan.
5) Opleiden van drie (vereniging)scheidsrechters en begeleiders/beoordelaars.
6) Opleiden van gemiddeld twee jeugdwedstrijdleiders per jaar (om dejeugdteams blijvend te kunnen fluiten).
*Zie voor de punten 5 en 6 ook de koppeling met het bijgevoegde Beleidsplan scheidsrechters en beoordelaars.
7) Naast het korfbal minimaal tien evenementen per jaar organiseren voor jeugd en senioren.
8) Bekend staan als positieve en enthousiaste korfbalclub.
9) Tot slot willen we blijven wedijveren voor een kunstgrasveld bij de gemeente Hoogeveen.

Hollandscheveld, juni 2015
Bestuur Christelijke Korfbalvereniging HHV.