Beleidsplan 2015-2019 scheidsrechters en beoordelaars HHV

1. Voorwoord
Voor u ligt het “beleidsplan scheidsrechters en beoordelaars HHV”. In dit plan staat beschreven hoe wij als vereniging verder uitvoering willen geven aan de doelstellingen van het Masterplan Arbitrage van het KNKV. Het document is als volgt opgebouwd: hoofdstuk 2 beschrijft ons beleid m.b.t. scheidsrechters en beoordelaars. In hoofdstuk 3 wordt een korte samenvatting gegeven van het Masterplan Arbitrage in het algemeen en welke doelstellingen hierin beschreven staan. In hoofdstuk 4 wordt beschreven wat de huidige situatie is bij HHV en wordt aangegeven welke acties wij moeten nemen om aan de doelstellingen van het Masterplan Arbitrage te gaan voldoen. Hoofdstuk 5 beschrijft de 10 gouden regels om op een juiste wijze om te gaan met scheidsrechters binnen onze vereniging.

2. Algemeen beleid
Onze vereniging kent een algemeen beleidsplan (beleidsplan 2015-2019 van de Christelijke korfbalvereniging HHV) dat als basis geldt voor dit beleid. Twee zaken uit het algemene plan laten direct een koppeling zien met de inzet van scheidsrechters/beoordelaars:
* CKV HHV wil een korfbalvereniging zijn waar van leden en ouders van (jeugd) leden de inzet als vrijwilliger wordt verwacht.
   o Voor de inzet van scheidsrechters/beoordelaars hebben we de inzet van leden nodig.
* CKV HHV wil een korfbalvereniging zijn waar een balans is tussen inkomsten en uitgaven.
   o Een tekort aan scheidsrechters/beoordelaars kan ons boetes opleveren en uiteindelijk een negatieve balans tussen inkomsten en uitgaven.

3. Masterplan arbitrage
Het KNKV heeft een Masterplan Arbitrage opgesteld. De ambitie van dit Masterplan is de arbitrage in het algemeen en de arbiter in het bijzonder positieve en planmatige aandacht te geven zodat continuïteit en kwaliteit van de arbitrage binnen de korfbalsport gewaarborgd worden. In het Masterplan worden regels gepresenteerd waar korfbalverenigingen aan moeten voldoen. Het betreft hier regels over bijvoorbeeld het aantal te leveren personen op het gebied van arbitrage.
Onder arbitrage wordt verstaan:
- KNKV-scheidsrechters die wedstrijdkorfbal fluiten, bij andere verenigingen.
- Jeugdscheidsrechters en verenigingsscheidsrechters die over het algemeen op eigen veld de wedstrijden fluiten.
- De scheidsrechterbeoordelaars en de scheidsrechterbegeleiders die arbiters op hun kwaliteit beoordelen of over een langere periode begeleiden tijdens hun opleidingstraject naar een hoger niveau.
- De verenigingsbegeleiders die verenigings- en jeugdscheidsrechters begeleiden, al dan niet tijdens hun opleidingstraject.
Doelstellingen Masterplan Arbitrage KNKV
De doelstellingen zijn o.a. :
1. Tenminste 90% van alle competitiewedstrijden dient gefloten te worden door gekwalificeerd kader.
2. Er zal sprake moeten zijn van een neerwaartse trend in het aantal excessen op de velden. Hierbij is het aantal gegeven rode en gele kaarten geen absolute graadmeter.
3. Via een tevredenheidsonderzoek zal moeten blijken dat de scheidsrechters zich in toenemende mate tevreden voelen. Het gaat hierbij om de wijze waarop de KNKV de scheidsrechters faciliteiten biedt maar ook om de wijze waarop de verenigingen en de teams met sportiviteit en respect omgaan
Aan de doelstellingen van het Masterplan worden uiteindelijk consequenties verbonden voor verenigingen die hier niet aan bijdragen. Dit houdt concreet in dat je een aantal wedstrijden als vereniging moet fluiten/beoordelen en bij het niet halen van de aantallen dit boetes/minpunten oplevert.
Verschillende functies in Masterplan Arbitrage
In het Masterplan arbitrage wordt gesproken over verschillende functies welke hieronder verder toegelicht worden.
Jeugdscheidsrechter
De jeugdscheidsrechter fluit de jeugdwedstrijden in de ‘niet wedstrijdkorfbal’ klassen. Dit betekent alles onder hoofdklasse. Deze scheidsrechters hebben de module jeugdscheidsrechter afgerond. Deze module is te behalen met de basisopleiding A voor het leiden van E en F-jeugd en met basisopleiding B voor B-, C- en D-jeugd.
Verenigingsscheidsrechter
Deze scheidsrechter fluit breedtekorfbalwedstrijden op het eigen veld. Hij heeft de module verenigingsscheidsrechter breedtekorfbal senioren en A-jeugd afgerond (na de basismodule B).
KNKV scheidsrechter
Deze scheidsrechter fluit wedstrijdkorfbal en heeft de module KNKV scheidsrechterwedstrijdkorfbal afgerond (na de basismodule B). Deze scheidsrechters staan ook wel bekend als bondsscheidsrechters.
Scheidsrechterbeoordelaar
De beoordelaar heeft zijn module beoordelaar/begeleider afgerond (na de basismodule B). Hij beoordeelt (extern) scheidsrechters op hun kwaliteit en kan de verenigingsscheidsrechters en jeugdscheidsrechters begeleiden tijdens hun opleiding naar een hoger niveau.
Verenigingsbegeleider
De verenigingsbegeleider heeft binnen de eigen vereniging een belangrijke taak, hij begeleidt de (jeugd) scheidsrechters al dan niet tijdens hun opleidingstraject. Hij heeft een coachende rol richting de arbitrage van de vereniging. Het is goed mogelijk dat één verenigingsbegeleider meerdere verenigingen begeleid.
Opleidingen
Door het volgen van een opleiding kun je gediplomeerd scheidsrechter of beoordelaar worden. Er bestaan verschillende opleidingen op verschillende niveaus. Deze opleidingen kunnen veelal via de computer gevolgd worden. Het examen wordt schriftelijk/digitaal in de regio afgenomen. Na het theoretische gedeelte volgt een praktijk gedeelte waarbij (toekomstige) scheidsrechters worden beoordeeld en begeleid. Na het behalen van de theorie en een positieve praktijkbeoordeling is men gediplomeerd scheidsrechter. Deze certificering blijft geldig. Er is geen sprake van verplichte bijscholingscursussen, wel wordt aangeraden eens per jaar een scheidsrechterinformatieavond bij te wonen waar toelichting wordt gegeven over eventuele spelregelwijzigingen. Wanneer je scheidsrechter wilt worden moet je eerst een module basisopleiding volgen. Er bestaat de module basisopleiding A welke bestemd is voor ouders die de jongere jeugd willen gaan fluiten (EF) en een module B voor overigen. Aangeraden wordt om alleen module A te volgen wanneer er slechts geringe korfbalkennis bestaat. Junioren en senioren wordt aangeraden om met module basisopleiding B te starten. De basismodule A geeft toegang tot de vervolgopleiding module jeugdscheidsrechter EF. De basismodule B geeft toegang tot module jeugdscheidsrechters EF en BCD, verenigingsscheidsrechter breedtekorfbal senioren en A jeugd, module KNKV-scheidsrechters wedstrijdkorfbal, module verenigingsbegeleider en module beoordelaar.

4. Huidige situatie en toekomst
In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan de bewustwording bij de leden dat het van fundamenteel belang is voldoende en gekwalificeerde scheidsrechters te hebben. Als vereniging heb je namelijk de plicht, aan de hand van het aantal teams dat deelneemt aan het wedstrijdkorfbal, zelf ook KNKV-scheidsrechters te leveren. Daarnaast is het van belang om de leiding van alle thuiswedstrijden die niet onder het wedstrijdkorfbal vallen op een kwalitatief goed niveau te krijgen en te houden.
De afgelopen jaren waren we goed voorzien in eigen scheidsrechters. We hadden elk jaar twee KNKV scheidsrechters die wekelijks floten. Daarnaast hadden we verschillende jeugdscheidsrechters. Het is nog niet voorgekomen dat we een wedstrijd moesten afzeggen doordat we geen scheidsrechter konden leveren.
IST: Momenteel beschikt HHV over het volgende aantal scheidsrechters en beoordelaars:
Official: Beoordelaar, aantal 1
Official: Scheidsrechter, aantal 1
KNKV Scheidsrechters, aantal 7
Jeugdscheidsrechter EF, aantal 5
Jeugdscheidsrechter BCD, aantal 16
SOLL: Doelstelling 2019
Aangezien mensen niet voortdurend blijven fluiten/beoordelen is het noodzaak om leden te blijven opleiden. Hieronder is beschreven welk aantal wij in 2019 willen bereiken en hoeveel wij willen opleiden om dit aantal te halen. Hierbij houden we rekening met mensen die stoppen:
Beoordelaar, gewenst 2, op te leiden 2
Scheidsrechter, gewenst 2, op te leiden 2
KNKV Scheidsrechters, gewenst 10, op te leiden 5
Jeugdscheidsrechter EF, gewenst 5, op te leiden 2
Jeugdscheidsrechter BCD, gewenst 25, op te leiden 12

Er vanuit gaande dat we mogelijk 4 ploegen in het wedstrijdkorfbal kunnen hebben eind 2019 dienen er dan per seizoen 28 x 1.3 = 36 wedstrijden gefloten/beoordeeld moeten worden. Dit kan op de volgende manier gehaald worden 2 scheidsrechter die samen 14 wedstrijden fluiten ( beiden om de week een wedstrijd). 2 beoordelaars die samen 14 wedstrijden beoordelen (beiden om de week een wedstrijd). 8 KNKV scheidsrechters die allen per seizoen 1 wedstrijd fluiten.
 
Doelstellingen HHV
Om de gewenste situatie te behalen is het van belang dat we half jaarlijks beoordelen of we conform onze doelstelling lopen. Daarnaast zullen de onderstaande acties in 2015 en doorlopend uitgevoerd gaan worden:
1.Het opzetten van een scheidsrechtercommissie. Doel is om minimaal 2 keer per jaar bij elkaar te komen en te spreken over arbitrage. Daarnaast hebben we zo een duidelijk aanspreekpunt op het gebied van arbitrage.
2.Het instellen van een verplicht examen spelregels vanaf de C-jeugd. Mochten er mensen enthousiast zijn dan kunnen ze echt examen doen. Voordelen zijn dat iedereen ook als speler beter weet wat de regels zijn en daarnaast misschien sneller enthousiast raakt voor het fluiten van wedstrijden.
3.De geslaagden standaard een attentie meegeven als ze geslaagd zijn.
4.Aanschaffen van enkele shirtjes met daarop tekst "scheidsrechter in opleiding".
5.Opstellen van gedragscode en deze verspreiden via het clubblad en op laten hangen in kantine en kleedkamers
6.Regelmatig bijscholen van scheidsrechters binnen de vereniging.

Tien gouden regels voor de ontvangst en begeleiding van scheidsrechters
1. Er is een bestuurslid belast met scheidsrechterszaken.
2. U ontvangt elke scheidsrechter zoals u uw gasten thuis ontvangt.
3. U biedt hem of haar plus de partner en/of begeleider een kopje koffie aan en maakt een praatje met beiden.
4. U zorgt er voor dat de scheidsrechter een goede ruimte heeft om de pauze door te brengen.
5. U wijst de scheidsrechter de kleedkamer, die van te voren is schoongemaakt.
6. U grijpt in als iemand voor, tijdens of na de wedstrijd onfatsoenlijk optreedt naar de scheidsrechter.
7. U behandelt de scheidsrechter met respect voor, tijdens en na de wedstrijd.
8. De spelers en begeleiding geven aan het einde van de wedstrijd de scheidsrechter een hand.
9. We respecteren de beslissingen van de scheidsrechter.
10. Toeschouwers betreden tijdens een wedstrijd nooit het veld.