TECHNISCH BELEID 2015-2019 CKV-HHV

INHOUDSOPGAVE


De vereniging en accommodatie 

CKV-HHV: technisch en tactisch 

Doelstellingen wedstrijd- en breedtekorfbal 
- Breedtekorfbal
- Wedstrijdkorfbal

Indeling teams 

Trainers binnen CKV-HHV 

Jeugdcoördinator

Trainer 1e seniorenselectie en / of juniorenselectie m.b.t. jeugdbeleid 

Talentontwikkeling spelers 

Acties 


Korfbalvereniging CKV-HHV
De vereniging en accommodatie
CKV-HHV is een korfbalvereniging en telt circa 160 leden. Er wordt gebruik gemaakt van de sportaccommodatie op het sportpark ‘de Schuttershoek’. In de wintermaanden vertoeven we in sporthal ‘de Marke’.

CKV-HHV: technisch en tactisch
CKV-HHV streeft naar een spelwijze welke als doelstelling heeft het winnen van wedstrijden en daarnaast aantrekkelijk is voor het publiek (korfballers en niet-korfballers) om naar te kijken en uitdagend en goed uitvoerbaar is voor de spelers.
De spelwijze van CKV-HHV kenmerkt zich in grote lijnen door ruim opgezette aanvalspatronen met duidelijke en herkenbare functies voor spelers. Iedere speler heeft zijn eigen specifieke kwaliteiten welke benut moeten worden. Niet alleen tijdens de wedstrijden, maar ook in de trainingen en in de begeleiding en training naar anderen toe.
In verdedigende zin is het uitgangspunt voorverdedigen. Achterverdedigen wordt door CKV-HHV gezien als een middel om de tegenstander te ontregelen en het tempo uit de wedstrijd te halen.
Vanuit de jeugd streeft CKV-HHV er in eerste instantie naar om allround korfballers te ontwikkelen. Vangen, gooien (links/rechts), aanvallen, verdedigen, schotvaardigheden (afstandschot en doorloopbal), looptechniek, etc. In een later stadium (C/A/B) kunnen specifieke vaardigheden (bijvoorbeeld schotkracht of verdedigende kwaliteiten of reboundkwaliteiten) per individu nauwgezetter begeleid en ontwikkeld worden.

Technische Commissie (TC)
De TC is in het leven geroepen om evenwicht te brengen tussen de jeugdteams en senioren en daarnaast om als klankbord te fungeren naar de trainers/coaches. Hierdoor kwam er balans in de taken die enerzijds formeel al waren belegd en anderzijds taken die met name op informele wijze werden ingevuld. De TC vervult een sturende rol maar is ook de ‘smeerolie’ tussen jeugd en senioren en spelers en trainers/coaches. Hierdoor ontstaat een overzicht over het gehele spelers en trainersbestand waardoor goed onderbouwd keuzes kunnen worden gemaakt en adviezen kunnen worden gegeven over de samenstelling van ploegen en het aanstellen van trainers. De TC werkt aan de hand van een jaarplanning welke aan het begin van het seizoen wordt opgesteld.
De TC heeft als doel het bestuur te adviseren over het beleid op korfbaltechnisch gebied. De TC is er om specifiek en gericht activiteiten te ontwikkelen en te coördineren die bijdragen aan de ontwikkeling van korfbal als teamsport (op een hoger plan/niveau brengen) en aan de individuele ontwikkeling van de spelers/speelsters binnen de vereniging van HHV.

Doelstellingen
Wedstrijd- en breedtekorfbal
Korfbalvereniging HHV wil het prestatieniveau van haar jeugdteams verhogen, die bijdragen aan de ontwikkeling van korfbal als teamsport (op een hoger plan/niveau brengen) en aan de individuele ontwikkeling van de spelers/speelsters binnen de vereniging van HHV.
Voornamelijk voor deelname aan wedstrijdkorfbal worden prestatieve doelstellingen geformuleerd, welke moeten resulteren in een technische en tactische verbetering van de prestatie. Voor ‘breedteteams’ worden de doelstellingen minder prestatiegericht (en met veel plezier) gedefinieerd. Hierbij wordt direct opgemerkt dat iemand in het ‘breedteteam’ niet minder gedreven en ambitieus hoeft te zijn dan iemand in het wedstrijdkorfbal. Bovendien kan een prestatieteam niet zonder een ‘breedteteam’ omdat bij blessures en andere ongemakken een prestatieteam terug moet kunnen vallen op een ‘breedteteam’. Daarnaast moet ieder jeugdlid op het moment dat hij of zij doorstroomt naar een volgende leeftijdscategorie moeten kunnen aanpassen, afgestemd op zijn of haar niveau.
Daarom is het belangrijk dat trainingen en oefenstof van de verschillende teams op elkaar afgestemd worden. Hiervoor is het jeugdopleidingsplan ontwikkeld.
In het opleidingsplan staat per jeugdcategorie aangegeven wat er aangeleerd moet worden en wat de basisvaardigheden moeten zijn aan het eind van het seizoen. Hiermee bereiken we een goede kwalitatieve doorstroming binnen de jeugd. Iedere jeugdtrainer kan zijn jaarplanning in principe afstemmen op het jeugdopleidingsplan.

Breedte korfbal
Breedtekorfbalploegen
o Spelplezier.
o Vormen van een team.
o Technisch en tactisch de afstemming verbeteren.
o Streven naar individuele prestaties.
Eisen spelers
o Goede mentaliteit, passend bij de visie van HHV.
o Deelname aan trainingen en wedstrijden.
o Afstemming met trainer / coach en spelers van het team.
o Inzet voor andere taken als speler binnen HHV.
Trainingen
o Minimaal 1 x per week training, afhankelijk van spelers en trainer 2x in de week.
o Vaste trainer/coach per seizoen.
o Trainingen starten bij de start van het schooljaar en stoppen na de afsluitdag.
o Tijdens schoolvakantie geen training, tenzij de trainer anders bepaalt.
Trainers
o Hebben didactische kwaliteiten.
o Bereid tot het volgen van het opleidingsplan van HHV.
o De trainers overleggen met de trainingscoördinator en zijn aanwezig tijdens de trainersvergaderingen.
o De trainers wordt de mogelijkheid gegeven om zich te ontwikkelen door (bij)scholingen / workshops.

Wedstrijdkorfbal
o Spelplezier.
o Vormen van een team.
o Technisch en tactisch de afstemming verbeteren.
o Streven naar individuele prestaties.
Eisen spelers
o Goede mentaliteit, passend bij de visie van HHV.
o Deelname aan trainingen en wedstrijden.
o Afstemming met trainer / coach en spelers van het team.
o Inzet voor taken als trainer / coach / JWL of andere technische functie binnen HHV.
o Bereidheid voor reserve staan bij hogere teams.
Trainingen
o Minimaal 2 x per week training.
o Vaste trainer/coach per jaar.
o Trainingen starten bij de start van het schooljaar en stoppen na de afsluitdag.
o Tijdens erkende feestdagen geen training, tenzij de trainer anders bepaalt.
Trainers
o Hebben korfbalvisie.
o Hebben didactische kwaliteiten en kunnen kennis methodisch overdragen.
o Zijn bereid tot het volgen van het opleidingsplan van HHV.
o De trainers overleggen met de trainingscoördinator en zijn aanwezig tijdens de trainersvergaderingen .
o De trainer heeft de cursus korfbaltrainer 2 of iets vergelijkbaars gevolgd, of kan aantonen capabel genoeg te zijn voor deze functie.
o Zijn bereid tot het volgen van (bij)scholingen of workshops.

Indeling teams
In overleg met de TC en de betreffende trainers worden de teams ingedeeld. Bij de indeling van de teams zal geselecteerd worden op het beheersen van de basisfuncties (schieten, vangen, werpen) en het spelinzicht. Door selectie is het mogelijk enigszins homogene groepen te formeren.
Selecteren is geen eenvoudige zaak. Daarom worden een aantal vuistregels gehanteerd voor de selectie:
 Wedstrijdkorfbal of breedtekorfbal.
 Basisfuncties.
 Motivatie.
 Leeftijdsopbouw (welpen, pupillen, etc.).
 Het ontwikkelingstempo.
 Leergierigheid.
 Aanleg.
 Doorzettingsvermogen.

Trainers binnen CKV-HHV
Trainers en coaches zijn een belangrijke factor binnen de vereniging voor ontwikkeling van spelers, teams en tevens ledenbehoud. Het is moeilijk om voldoende en goed opgeleide trainers voor de jeugdploegen te vinden. CKV-HHV vindt het belangrijk om eigen trainers op te leiden voor de jeugdteams, en deze trainers de mogelijkheid te bieden om stapje voor stapje door te groeien, uiteraard afhankelijk van de wensen en kwaliteiten per individu.
Een goede trainer wordt gevormd door o.a. al in een vroeg stadium een jeugdploeg te gaan trainen. Vervolgens kunnen middels begeleiding en coaching vanuit HHV en het aanbieden van technische cursussen, korfbaltrainer 2, de benodigde vaardigheden aangeleerd worden (didactiek, communicatie, techniek en tactiek, etc.). HHV faciliteert op dit vlak en ziet dit als een must om het prestatieniveau binnen de vereniging te verhogen. HHV verlangt van de trainer/-ster die een cursus is aangeboden dat hij/zij minimaal een half jaar een ploeg traint of coacht. Ook bestaat er de mogelijkheid om korfbaltrainer 3 te volgen. Voor het volgen van deze cursus zal eerst overleg moeten plaatsvinden met de TC en het bestuur.
Voor het behouden van trainers en coaches is het belangrijk dat zij gewaardeerd worden voor hun inzet. Dit kan door de waardering voor iemand uit te spreken, trainers bij elkaar te brengen voor een gezellige avond, maar ook in materiele zin door een trui, jas, sweater of broek aan te bieden. Ook moeten de randvoorwaarden goed geregeld zij. Hiervoor is de jeugdcoördinator aangesteld.

Jeugdcoördinator
De jeugdcoördinator is aanspreekpunt van trainers, jeugdleden en ouders. Hij draagt zorg voor een goede organisatie m.b.t. trainingen, teamindeling en overige zaken. De volgende taken behoren bij de functie  Aanspreekpunt bij vragen/problemen van trainers, spelers of ouders
 Indeling veld en zaaltraining
 Actief benaderen van trainers / begeleiders
 Inplannen van trainersvergaderingen  Belangstelling tonen bij de trainingen en wedstrijden
 Controleren of alle trainers voldoende materialen hebben.
 Het informeren van trainers en leiders van de betreffende teams
 Trainers voorzien van een trainersmap
 Trainers voorzien van een trainersjack
 
Trainer 1e seniorenselectie en / of juniorenselectie m.b.t. jeugdbeleid
De trainers van de 1e selectie (en de juniorenselectie) spelen in de kennisoverdracht een belangrijke functie. Zij moeten bereid zijn om minimaal 1 x per jaar een ander team te trainen in het kader techniek en/of tactiek. De betrokkenheid van deze trainers is van groot belang om de doorstroming van de A’s naar de senioren te bevorderen.
 
Talentontwikkeling spelers
Elke speler moet de mogelijkheid krijgen om zich te ontplooien op welk gebied dan ook. Naast de trainingen en wedstrijden, worden workshops aangeboden. Dit kan bijvoorbeeld een training zijn van iemand binnen de vereniging, een clinic van de bond of een bijeenkomst elders.
Voor degenen die uitblinken in hun klasse bieden we spelers de mogelijkheid om binnen HHV mee te trainen met hogere teams. Ook kunnen zij opgegeven worden voor selectiewedstrijden van Drenthe of Noord Nederland. De TC pleegt hierover overleg met de trainers om hiervoor de juiste spelers te benaderen.

Acties
- Minimaal 1 x per jaar wordt er een voortgangsgesprek gehouden met de trainer en een lid van de TC.
- Minimaal 4 x in het jaar worden er trainersvergaderingen ingepland.
- Minimaal 1x per seizoen wordt per categorie een wedstrijd of training bezocht.
- Minimaal 1x per jaar wordt er een bijscholing georganiseerd voor trainers.
- Minimaal 1x per drie jaar wordt er een cursus korfbaltrainer 2 aangeboden aan de b jeugd, a jeugd en geïnteresseerden.
- Minimaal 1x per jaar wordt er een actie gehouden voor de trainers als blijk van waardering.
- Minimaal 1 x in het jaar wordt er een (ouder) avond georganiseerd om leden in te lichten over de indeling en de gemaakte keuzes.
- Minimaal 1x per jaar verzorgt de 1e selectie trainer een training voor een ander (jeugd)team.
- Minimaal 1 x per jaar wordt er een workshop georganiseerd voor de F t/m D pupillen.
- Minimaal 1 x per jaar wordt er een workshop georganiseerd voor de C t/m A pupillen.
- Minimaal 1x per jaar wordt er een workshop georganiseerd voor de senioren.
- Minimaal 1x in het jaar worden spelers geselecteerd voor de selectie van Drenthe of Noord Nederland.